Umowa deweloperska

Regulacje dotyczące umowy deweloperskiej w prawie polskim zawarte zostały w ustawie z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska). W myśl tego aktu normatywnego, umowa deweloperska dotyczy sytuacji, w której osoba chce nabyć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny z rynku pierwotnego. Może ona zostać zawarta jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Testament

Instytucja testamentu w polskim prawie została uregulowana przede wszystkim w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z nim testament jest to czynność prawna, w której spadkodawca rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci, czyli wskazuje co i w jakich udziałach mają po nim dziedziczyć poszczególne osoby wymienione w testamencie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Hipoteka

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, dające wierzycielowi zabezpieczenie na nieruchomości oraz na niektórych prawach na wypadek niespłacenia przez dłużnika zobowiązania. Celem ustanowienia hipoteki jest zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego. W przypadku takiego zabezpieczenia można obciążyć nieruchomość prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się ona własnością oraz z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela tej nieruchomości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak przeprowadzić sprawę spadkową u notariusza?

Aby stwierdzić prawo do spadku po zmarłym należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Można to zrobić w sądzie lub u notariusza. Postępowanie przed sądem kończy się wydaniem postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku, zaś notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który po zarejestrowaniu go w Rejestrze Spadkowym prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną ma moc prawną prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez sąd.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Najem okazjonalny

Umowa najmu okazjonalnego jest szczególnym rodzajem umowy najmu, która została uregulowana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zaletą umowy najmu okazjonalnego w stosunku do zwykłej umowy najmu jest możliwość szybkiej egzekucji komorniczej co do opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego wynajmującemu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Umowy majątkowe małżeńskie

Zasadą w prawie polskim jest istnienie między małżonkami wspólności majątkowej małżeńskiej, obejmującej przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez obojga małżonków lub jednego z nich, za wyjątkiem przedmiotów które z mocy prawa należą do majątków osobistych każdego z małżonków. A zatem w małżeństwie, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej istnieją trzy masy majątkowe: majątek wspólny małżonków oraz majątki osobiste każdego z nich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ