Umowa deweloperska

Regulacje dotyczące umowy deweloperskiej w prawie polskim zawarte zostały w ustawie z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska). W myśl tego aktu normatywnego, umowa deweloperska dotyczy sytuacji, w której osoba chce nabyć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny z rynku pierwotnego. Może ona zostać zawarta jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.

Testament

Instytucja testamentu w polskim prawie została uregulowana przede wszystkim w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z nim testament jest to czynność prawna, w której spadkodawca rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci, czyli wskazuje co i w jakich udziałach mają po nim dziedziczyć poszczególne osoby wymienione w testamencie.

Hipoteka

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, dające wierzycielowi zabezpieczenie na nieruchomości oraz na niektórych prawach na wypadek niespłacenia przez dłużnika zobowiązania. Celem ustanowienia hipoteki jest zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego. W przypadku takiego zabezpieczenia można obciążyć nieruchomość prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się ona własnością oraz z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela tej nieruchomości.