Umowa deweloperska

Regulacje dotyczące umowy deweloperskiej w prawie polskim zawarte zostały w ustawie z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska). W myśl tego aktu normatywnego, umowa deweloperska dotyczy sytuacji, w której osoba chce nabyć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny z rynku pierwotnego. Może ona zostać zawarta jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.

Testament

Instytucja testamentu w polskim prawie została uregulowana przede wszystkim w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z nim testament jest to czynność prawna, w której spadkodawca rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci, czyli wskazuje co i w jakich udziałach mają po nim dziedziczyć poszczególne osoby wymienione w testamencie.

Hipoteka

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, dające wierzycielowi zabezpieczenie na nieruchomości oraz na niektórych prawach na wypadek niespłacenia przez dłużnika zobowiązania. Celem ustanowienia hipoteki jest zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego. W przypadku takiego zabezpieczenia można obciążyć nieruchomość prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się ona własnością oraz z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela tej nieruchomości.

Jak przeprowadzić sprawę spadkową u notariusza?

Aby stwierdzić prawo do spadku po zmarłym należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Można to zrobić w sądzie lub u notariusza. Postępowanie przed sądem kończy się wydaniem postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku, zaś notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który po zarejestrowaniu go w Rejestrze Spadkowym prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną ma moc prawną prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez sąd.

Najem okazjonalny

Umowa najmu okazjonalnego jest szczególnym rodzajem umowy najmu, która została uregulowana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zaletą umowy najmu okazjonalnego w stosunku do zwykłej umowy najmu jest możliwość szybkiej egzekucji komorniczej co do opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego wynajmującemu.

Umowy majątkowe małżeńskie

Zasadą w prawie polskim jest istnienie między małżonkami wspólności majątkowej małżeńskiej, obejmującej przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez obojga małżonków lub jednego z nich, za wyjątkiem przedmiotów które z mocy prawa należą do majątków osobistych każdego z małżonków. A zatem w małżeństwie, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej istnieją trzy masy majątkowe: majątek wspólny małżonków oraz majątki osobiste każdego z nich.