Czynności Kancelaria Notarialna Kraków

Czynności

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a dokonane przez notariusza zgodnie z prawem czynności, mają charakter dokumentu urzędowego.

Kancelaria Notarialna Marta Kabat dokonuje czynności notarialnych w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii w Krakowie przy ulicy Kraszewskiego 4/4, jednakże – zgodnie z ustawą Prawo o notariacie – czynność może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub inne okoliczności.

Przed planowaną czynnością notarialną zalecany jest kontakt z notariuszem w celu ustalenia warunków, treści oraz formy czynności notarialnej, a także w celu skompletowania niezbędnych dokumentów, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie czynności notarialnej w ustalonym przez strony terminie.

Ponadto notariusz bezpłatnie udziela wszelkich niezbędnych informacji w zakresie dokonywanych przez Państwa czynności w naszej Kancelarii.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne, w tym w szczególności:
  • umowy sprzedaży działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
  • umowy darowizny działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
  • umowy spółek,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
  • akty ustanowienia hipoteki,
  • akty poddania się egzekucji,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy działu spadku,
  • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • testamenty,
  • umowy dożywocia,
  • umowy zamiany,
  • pełnomocnictwa,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • umowy o podział majątku wspólnego,
  • akty ustanowienia użytkowania, służebności,
  • akty ustanowienia fundacji,
  • umowy pożyczki,
  • umowy najmu,
  • ugody;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
  • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły, w tym:
  • zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń spółek, organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych, zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, a także w związku z dokonywaną czynnością notarialną – pieniądze i papiery wartościowe;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Czynności Kancelaria Notarialna Marta Kabat

Czynności

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r., Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a dokonane przez notariusza zgodnie z prawem czynności, mają charakter dokumentu urzędowego.

Kancelaria Notarialna Marta Kabat dokonuje Czynności notarialnych w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Przed planowaną czynnością notarialną zalecany jest kontakt z notariuszem w celu ustalenia warunków, treści oraz formy czynności notarialnej, a także w celu skompletowania niezbędnych dokumentów, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie czynności notarialnej w ustalonym przez strony terminie.

Ponadto notariusz bezpłatnie udziela wszelkich niezbędnych informacji w zakresie dokonywanych przez Państwa czynności w naszej Kancelarii.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne, w tym w szczególności:
  • umowy sprzedaży działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
  • umowy darowizny działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
  • umowy spółek,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
  • akty ustanowienia hipoteki,
  • akty poddania się egzekucji,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy działu spadku,
  • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • testamenty,
  • umowy dożywocia,
  • umowy zamiany,
  • pełnomocnictwa,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • umowy o podział majątku wspólnego,
  • akty ustanowienia użytkowania, służebności,
  • akty ustanowienia fundacji,
  • umowy pożyczki,
  • umowy najmu,
  • ugody;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
  • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły, w tym:
  • zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń spółek, organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych, zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, a także w związku z dokonywaną czynnością notarialną – pieniądze i papiery wartościowe;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.