Zasadą w prawie polskim jest istnienie między małżonkami wspólności majątkowej małżeńskiej, obejmującej przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez obojga małżonków lub jednego z nich, za wyjątkiem przedmiotów które z mocy prawa należą do majątków osobistych każdego z małżonków. A zatem w małżeństwie, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej istnieją trzy masy majątkowe: majątek wspólny małżonków oraz majątki osobiste każdego z nich.

Wspólność majątkowa małżeńska powstaje w mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa. Można jednak ustrój ten zmienić w drodze umowy sporządzonej przed notariuszem. Umowa taka może rozszerzyć wspólność majątkową małżeńską włączając do niej majątek osobisty jednego z małżonków lub obojga z nich. Umową taka można również ograniczyć wspólność majątkową wyłączając ze wspólności majątkowej małżeńskiej niektóre składniki. Umowa majątkowa małżeńska może również wprowadzić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Oba te ustroje te powodują, że małżonkowie nie mają majątku wspólnego, a każdy z nich może samodzielnie zarządzać swoim majątkiem. W przypadku rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może po ustaniu rozdzielności majątkowej żądać wyrównania dorobków.

Umowa majątkowa małżeńska może zostać sporządzona w trakcie trwania małżeństwa lub przed zawarciem związku małżeńskiego i może być w każdej chwili zmieniona lub rozwiązana. Do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej konieczne jest zgodne stawiennictwo małżonków przed notariuszem wraz z dowodem tożsamości oraz okazanie notariuszowi odpisu aktu małżeństwa, w przypadku zawarcia umowy w trakcie trwania małżeństwa.